ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a Mar-Zsó Kft.(továbbiakban úgyis mint Társaság vagy Adatkezelő) vásárlói, ügyfelei, üzletfelei, valamint a vele üzleti kapcsolatba kerülő személyek számára nyújt tájékoztatást arról, hogy a Társaság miként kezeli az érintettek – azaz az Ön – személyes adatait.
A tájékoztatóban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit követtük elsősorban. Jelen dokumentumban – ha külön nem jelöljük -, akkor a „GDPR” rendeletre, mint Európai Uniós legfelsőbb jogforrásra hivatkozunk.

1. Alapvető fogalmak

Adatkezelő: a Mar-Zsó Kft., aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy érintett – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő valamennyi vásárlója, ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek. Tájékoztatónkban ez Önre vonatkozik.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

2. Adatkezelő

A cég teljes neve: Mar-Zsó Kézműves Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Mar-Zsó Kft.
Adószám: 24810535-2-03
Ügyvezető: Gavlik Zsófia
Cím (székhely és postacím): 6500 Baja, Klapka Gy. u. 79.
Telefonszám: +36-20-560-66-28
E-mail cím: info@fuggonyvarazs.hu
Webhely: https://fuggonyvarazs.hu/

3. Az Érintettek jogai

A személyes adatokkal kapcsolatosan az érintettet megillető jogokat az Info tv. II/A. fejezete, valamint a GDPR rendelet (59)-(68) pontjai és III. fejezete is részletesen tárgyalja, melyeket a Társaság maradéktalanul biztosít, gyakorlásukat elősegíti az Érintettek számára.
1. Előzetes tájékozódáshoz való jog: melyet többek között jelen tájékoztató útján is biztosítunk.
2. A hozzáféréshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Érintett kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátjuk.
3. Helyesbítéshez való jog: az Érintett kérelmére személyes adatait javítjuk, helyesbítjük, kiegészítjük.
4. Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett kérelmére személyes adatai kezelését korlátozzuk (azokon a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk), különösen, ha vitatja az adatok pontosságát, akkor a tisztázásig; vagy ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett zárolást kér; vagy ha jogi igénye előterjesztése érdekében kéri ezt; vagy amennyiben – jogos érdekünk jogalapján történő adatkezelés esetében – tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a jogos érdek megállapításáig.
5. Törléshez való jog: az Érintett kérelmére személyes adatai törlését akkor kötelességünk indokolatlan késedelem nélkül megtenni, ha a célhoz a személyes adatokra már nincs szükség; vagy ha a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen jogos érdekből történő adatkezelés esetében, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a törlés; vagy 16 éven aluli kiskorú számára kínált szolgáltatás, szülői beleegyezés esetében.
Érintett törlési kérelme esetében amennyiben azt jogos érdek vagy jogszabályi előírás vagy bármely egyéb ok nem teszi lehetővé, úgy amennyiben lehetséges, a törlés helyett zárolást ajánlunk fel.
6. Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja jogos érdek (adatkezelő vagy harmadik fél részéről).
7. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az önkéntes hozzájárulás jogalapján kezelt adatok kezeléshez való hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem befolyásolja az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintettek jogainak gyakorlása elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk. Az érintett jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, ilyenkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel (1.500 Ft / oldal), vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
Kérhetjük a benyújtó személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő igazolását, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a kérelmet benyújtó személy nem az érintett.
Az Érintett által benyújtott kérelmet a legrövidebb idő alatt teljesítjük, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk, és a döntésről az Érintettet írásban (vagy ha elektronikus úton nyújtották be, akkor elektronikus úton) értesítjük. Ez a határidő indokolt, bonyolult esetben 2 hónappal meghosszabbítható, az érintett ez irányú 25 napon belüli értesítése mellett, az ok megjelölésével.

4. Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adati kezelésével kapcsolatos kéréseivel, panaszával kérjük, forduljon bizalommal közvetlenül a Társaságunkhoz, fent jelölt elérhetőségeiken: adatkezelési politikánk, hogy partnereinkkel együttműködve, érdeküket maximálisan szem előtt tartva, közös megoldást keressünk.
Amennyiben intézkedésünkkel elégedetlen lenne, úgy panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 1 391 1400; Fax: +36 1 391 1410;
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Továbbá Ön személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – választása szerint a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti.

5. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő– a GDPR 5. cikk (1) bek. f.) pontjában, valamint 25. cikkében foglaltakkal összhangban – gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmazunk, amelyek biztosítják a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférésnek, az adatok jogellenes megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését, így alkalmasak a GDPR, az Info tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesítésére.

6. Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Esetleges adatvédelmi incidens esetén – a jogszabályokkal összhangban – mindent megteszünk a hatás mérséklésére, és intézkedéseket teszünk ennek jövőbeli elkerülésére. Ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Érintetteket haladéktalanul értesítjük. Szükség esetén értesítjük a hatóságot. Az incidensekről nyilvántartást vezetünk.

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem végzünk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotással járó adatkezelést.

8. Adatfeldolgozóink

Adatfeldolgozó partnerrel nem rendelkezünk.

9. Adattovábbítás

Személyes adatait csak jogszabály adta jogalappal, a célhoz kötöttség elvének betartásával és maximális adattakarékosság mellett továbbítjuk harmadik félnek. Személyes adatait továbbítjuk a jogszabályokban rögzítettek szerint a hatóságok felé; minden további jogszabály megszabta esetben és hatósági ellenőrzéskor; vagy jogos érdekünk érvényesítése érdekében (pld. jogásznak, ügyvédnek).
A legjellemzőbbek ezen adattovábbítások közül:
A kiállított számlák adatait továbbítjuk a NAV felé.
Bizonyos szolgáltatások igénybevétele szükségessé teszi egyes személyes adatai megosztását külső adatkezelőkkel (pld. internet / telekommunikációs szolgáltatói, posta, pénzintézet). Ezen adatkezelők teljes felelősséggel tartoznak saját adatkezelésükért, mi pedig az adatokat csak az adott célra korlátozva továbbítjuk, tesszük megismerhetővé. Állandó szolgáltató partnereink:
Internet szolgáltató: BajaNet Kft. – Bajanet Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Könyvelőnk: Komplex Kft.
Tárhely szolgáltató: Bluewayhost.hu (Császár Róbert e.v.)
Számlavezető bank: Sberbank
Postai szolgáltatónk: Magyar Posta Zrt.
Futárszolgálatunk: Magyar Posta Logisztika
Kártyás terminál üzemeltető: FizetésiPont

Működésünket egyes szervek ellenőrizhetik (pld. Fogyasztóvédelem), és bár általában e szervek felé nem továbbítunk személyes adatokat, ugyanakkor nem zárható ki, hogy egyes ügyek és eljárások, vizsgálatok során célhoz kötötten és a jogszabályokban foglaltak szerint nem válunk kötelessé személyes adatok továbbítására.
Pályázati vagy támogatott forrásból megvalósuló beruházás esetében a Támogató, irányító hatóság, valamint a jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban meghatározott szervek felé továbbíthatunk adatokat, akik ellenőrzési joggal rendelkeznek.
Amennyiben az Érintett harmadik fél adatát közli felénk, megadja számunkra, úgy az adatok pontosságáért az Érintett felel, csakúgy mint azért, hogy az adatok átadására, közlésére, feltárására a harmadik féltől (pld. családtag, hozzátartozó) felhatalmazással rendelkezik.
Külföldre szisztematikusan nem továbbítunk személyes adatokat.

10. Az adatkezelési időtartama – az adatok törlésére előirányzott határidők

• A számviteli bizonylatok (ilyenek a szerződések, számlák, és minden, az elszámolást alátámasztó dokumentum) a hatályos jogszabályi háttér előírásainak megfelelően (számviteli törvény 169. §) a szerződés / számla teljesítését lezáró üzleti évet tartalmazó beszámoló benyújtási időpontja + 8 év időtartamig nem törölhetők, eddig őrizzük azokat.
• Számviteli bizonylatnak nem minősülő szerződéseit, egyéb kapcsolódó iratait a Ptk. jogérvényesítés lejártának határidejéig, azaz 5 évig kezelhetjük.
• Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a cél teljesüléséig (szerződés megszűnése) kezeljük adatait.
• A pályázati forrásból vásárolt eszközök szerződéseit, számláit a programzáró levél kiadásától számított 10 évig kötelesek vagyunk őrizni.

11. Az egyes adatkezelési terület adatkezelésének további részletei

1/11. A Függönyvarázs vásárlói személyes adatainak kezelése
Érintettek és személyes adatok kategóriái:
A személyesen vásárlást bonyolító vásárló:
• megrendelés leadásakor kezeljük a nevét; az Ön által megadott elérhetőségi adatát (pld. e-mail cím, telefonszám), címét; személyes felmérés esetén a megrendelés helyszínének címét; aláírását; továbbá minden olyan adatot, melyet a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódóan ismernünk kell, és melyeket Ön közöl velünk
• nyugtás vásárlás esetében ehhez kapcsolódóan személyes adatát nem kezeljük
• számlaadás esetében kezeljük a számlán szereplő adatait: nevét, címét, adószámát (amennyiben rendelkezik vele)
• átutalásos fizetés esetében kezeljük továbbá bankszámlaszámát
• bankkártyás fizetés esetében a FizetésiPont kezeli a fizetést, bankkártya-számát illetve annak utolsó számjegyeit megismerjük.
A fuggonyvarazs.hu webshopban vásárló:
• regisztráció során kezeljük felhasználónevét vagy e-mail címét. Jelszavát csak ön ismeri.
• megrendelés leadásához kezeljük a számlázási nevet, cégnevet; számlázási címet; szállításhoz a nevet, cégnevet, szállítási címet; telefonszámát és e-mail címét; továbbá egyéb megjegyzésben magadottadatait
• banki átutalásos fizetés esetében kezeljük bankszámlaszámát.
A fuggonyvarazs.hu weboldalon a hírlevélre feliratkozó:
• neve, e-mail címe.
Az adatkezelés célja:
Termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása, az erre irányuló szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése, megszűntetése; kötelezettségek vállalása és jogosultságok érvényesítése; vásárlók kiszolgálása, számlaadás, reklamációkezelés.
Pályázatban vállalt kötelezettség, elszámolás, beszámolás.
Az adatkezelés jogalapjai:
Szerződés előkészítése, teljesítése – 6. cikk (1)b
Jogszabály – 6. cikk (1) c (elsősorban adójogszabályok, számviteli törvény)
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (elsősorban a hozzájárulása jogalapján kezelt adatok a kapcsolattartási adatok, bankszámla-adat)
Az adatok forrása – az érintettől származó adat esetében azt szükséges-e megadni a szerződéshez:
Az adatok az érintettektől származnak: az adatok megadása nélkül a szerződés nem jön létre, illetve megrendelését nem tudjuk teljesíteni. Amennyiben kapcsolattartási adatát önkéntesen megadja, úgy ezzel megkönnyíti az Önnel való kapcsolattartást. A hírlevélre való feliratkozás szintén önkéntes hozzájárulásán alapul, ezen adatok megadása sem feltétele a vásárlásnak.
2/11. (Szerződéses) üzleti partnereink személyes adatainak kezelése:
Itt az üzletünk vásárlói körén kívül eső partnereink, elsősorban beszállítóink, szolgáltató partnereink adatainak kezelését részletezzük.
Érintettek és személyes adatok kategóriái:
Szerződött / üzleti partnercégek / jogi személyek képviselői: neve; aláírása
Egyéni vállalkozó partnerek: természetes személyazonosító adatai, címe, nyilvántartási száma, adószáma, adóazonosító jele, bankszámla-száma (önkéntes adat, számlára történő fizetés esetében), kapcsolattartási adatai – telefonszám, e-mail cím (önkéntes adat), aláírása
Kapcsolattartók: neve, telefonszáma, e-mail címe (önkéntesen megadott adat), aláírásuk
Magánszemélyként / megbízási szerződéssel szerződött partnerek: természetes személyazonosító adatai (neve, születési neve, anyja neve, születési hely és idő), lakcíme, adóazonosító jele, bankszámla-száma (önkéntes adat, számlára történő fizetés esetében), kapcsolattartási adatai – telefonszám, e-mail cím (önkéntes adat), aláírása; egyéb jogszabály előírta adatai
Az adatkezelés célja:
Üzleti szerződésekhez kapcsolódó kötelezettségek vállalása és jogosultságok érvényesítése:
kapcsolattartás a partnerekkel, vevőkkel és beszállítókkal, üzletek létrehozásának elősegítése, kérdések megválaszolása, ajánlatkérés- és adás, szerződések megkötése, kezelése, teljesítése, a szerződéshez kapcsolódó ügyintézés, számlázás, reklamáció intézése.
Pályázatban vállalt kötelezettség, elszámolás, beszámolás.
Az adatkezelés jogalapjai:
Szerződés előkészítése, teljesítése – 6. cikk (1)b
Jogszabály – 6. cikk (1) c (elsősorban adójogszabályok, számviteli törvény)
Érintett hozzájárulása – 6. cikk (1)a (elsősorban a hozzájárulása jogalapján kezelt adatok a kapcsolattartási adatok, bankszámla-adat)
Az adatok forrása – az érintettől származó adat esetében azt szükséges-e megadni a szerződéshez:
Az adatok az érintettektől származnak: az adatok megadása nélkül szerződés nem köthető, üzleti viszony nem létesíthető. Az önkéntesen megadandó kapcsolattartási és bankszámlaszám adat megadása nem kötelező, viszont ezek megkönnyítik a kapcsolattartást illetve az fizetést.

12. Honlapunk adatkezeléséről

Honlapunkon, a https://fuggonyvarazs.hu/ oldalon sütiket (cookie-k) használunk, hogy az oldal funkcionalitását biztosítsuk, továbbá jobb felhasználói élményt tudjunk biztosítani. A sütiket böngészőjében maga tudja beállítani, törölni, vagy akár letiltani, ám ez kihatással lehet az oldal működésére. Erről bővebb tájékoztatás: Süti tájékoztató
A honlapunk webáruház funkcióval rendelkezik, az ehhez kapcsolódó adatkezelés részleteit jelen tájékoztatóban fentebb részleteztük.
A honlapon keresztül lehetősége van hírlevelünkre is feliratkozni, mely teljes mértékben önkéntes és semmiféle egyéb funkció működésének vagy a vásárlásnak nem feltétele. A hírlevélről bármikor egyszerűen le tud iratkozni a hírlevél alján található „leiratkozás” linkre kattintva vagy a nekünk – fenti elérhetőségünkre küldött e-maillel. Amennyiben e-mailes értesítésünkkel kíván leiratkozni, kérjük, erről kérjen tőlünk visszaigazolást, mert a spam-ben landoló vagy az elektronikus levelezőrendszerben elvesző e-mailekért felelősséget nem vállalunk.

13. A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. május 20. napjától visszavonásig hatályos.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására. A jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR rendelet, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Info tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.